تبادل اطلاعات با دانشجویان

 با نام و یاد خدا

نوشته شده توسط شفاعی در ساعت 22:6 | لینک  | 

پروژه کنترل مدرن

نمونه سوال مدرن

 

نوشته شده توسط شفاعی در ساعت 21:33 | لینک  | 

دقت شود امتحان پایان ترم محدود به فایل های زیر نیست

مکاترونیک

نوشته شده توسط شفاعی در ساعت 21:30 | لینک  | 

برخی فایل های تدریس شده

ترم اول 94

Perceptron

perceptron

MLP

Xor-MLP

 

نوشته شده توسط شفاعی در ساعت 21:45 | لینک  | 

مباحث کلاس

روش تحقیق

چک کزدن سرقت ادبی

http://smallseotools.com/

مجلات معتبر

برای اطلاع از فهرست مجلات معتبر به سایت زیر مراجعه کنید

http://www.msrt.ir/fa/rppc/pages/files/validpublications.aspx

قسمت مجلات نامعتبر را هم بررسی نمایید

 

نوشته شده توسط شفاعی در ساعت 8:35 | لینک  | 

بحث تکمیلی درس کنترل خطی

نوشته شده توسط شفاعی در ساعت 11:49 | لینک  | 

در سایت زیر می توانید آموزش مرجع دهی های مختلف را ببینید:

http://earmin.com/mendeley-tutorial/

نوشته شده توسط شفاعی در ساعت 11:52 | لینک  | 

نمرات تمام دروس اعلام شده است.

نمرات زیر 10 به بین 9 تا 9.75 تغییر خواهد

یافت.

نوشته شده توسط شفاعی در ساعت 23:39 | لینک  | 

نقشه خوانی

نوشته شده توسط شفاعی در ساعت 12:27 | لینک  | 

کنترل خطی

نوشته شده توسط شفاعی در ساعت 12:17 | لینک  |